Przedmowa

Z początkiem lat 70. ubiegłego stulecia Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, spełniając zadania placówki naukoznawczej, podjęła się realizacji wydawnictwa encyklopedyczno-dokumentacyjnego pt. Sło¬wnik polskich towarzystw naukowych. Koncepcja tego przedsięwzięcia zakładała przygotowanie i opublikowanie kilkutomowego dzieła, które miało objąć w miarę pełne opracowanie uwzględniające aktualny stan badań dotyczące polskich towarzystw naukowych i upowszechniających naukę działających obecnie i w przeszłości na ziemiach polskich; prze¬widywano też odrębną część poświęcić towarzystwom działającym na obczyźnie.
Tak ukształtowana koncepcja stwarzała możliwość ogarnięcia cało¬kształtu społecznego ruchu naukowego od początków jego powstania do czasów współczesnych. Sukcesywnie gromadzono materiały, na podstawie których wyspecjalizowana jednostka Biblioteki, a mianowicie Pracownia Słownika Polskich Towarzystw Naukowych, przygotowywała syntetyczne hasła o poszczególnych towarzystwach według przyjętego schematu (układu noty).

Towrzystwa naukowe ogólne

Towrzystwa naukowe specjalistyczne

Stowarzyszenia naukowo-techniczne

Aneks